Conditions Busiwagi (english version is coming soon)

Partijen:
Boekingskantoor
Busiwagi
Deelnemer

Artikel 1. Totstandkoming van de reisovereenkomst
1.1 De reisovereenkomst komt tot stand nadat Busiwagi een bevestiging heeft verzonden op een inschrijving door een Boekingskantoor van een Deelnemer. Een bevestiging kan zowel telefonisch, schriftelijk als online plaatsvinden.
1.2 Kennelijke fouten in dit aanbod bindt Busiwagi niet.
1.3 Informatiemateriaal, uitgegeven door derden, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Busiwagi.
1.4 Het Boekingskantoor verstrekt Busiwagi tijdig, doch uiterlijk bij boeking, alle relevante gegevens van de Deelnemer.
1.5 Het Boekingskantoor is aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst en is tevens verplicht alle persoonlijke omstandigheden van de Deelnemer bij boeking kenbaar te maken zoals geslacht, leeftijd, eventuele handicaps, rijbewijsnummer.
1.6 Het Boekingskantoor informeert de Deelnemer over de eigen verantwoordelijkheden van de Deelnemer en attendeert de Deelnemer op de risico’s en gevaren die de tours met zich mee kunnen brengen. Voor aanvang van de tour krijgt de Deelnemer een Vrijwaring van aansprakelijkheid aangeboden ter ondertekening.
1.7 De dagen van vertrek en aankomst worden als hele dagen in het reisschema vermeld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.

Artikel 2. Betaling
2.1 – Aanbetaling: Uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de factuur dient Het Boekingskantoor de aanbetaling van 30% van het volledige bedrag van de reissom te voldoen.
– Restantbedrag: Uiterlijk acht weken voor de vertrekdatum van de tour dient het restant bedrag van de reissom te worden voldaan.
– Korte termijnboeking: Indien sprake is van een korte termijnboeking met vertrek binnen acht weken, dan dient het gehele bedrag ineens te worden voldaan na ontvangst van de factuur.
2.2 In sommige gevallen kunnen er afwijkende betalingsvoorwaarden gelden voor een reis of een reisonderdeel. Dit zal in een dergelijk geval direct, doch uiterlijk bij boeking aan de kenbaar worden gemaakt.

Artikel 3. Reissom
3.1 De reissom geldt per persoon, tenzij anders vermeld.
3.2 De hoogte van de gepubliceerde of geoffreerde reissommen is gebaseerd op prijzen, wisselkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Busiwagi bekend waren op het moment van publicatie/offerte. Busiwagi behoudt zich het recht voor om tot drie weken voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. Busiwagi zal de verhoging verklaren en berekenen voor de Deelnemer via Het Boekingskantoor. Indien de Deelnemer deze verhoging niet wenst te accepteren, dan heeft de Deelnemer het recht de reis te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde reissom(men). Voornoemde annulering dient echter schriftelijk te geschieden binnen vijf dagen nadat door Busiwagi mededeling aan het Boekingskantoor is gedaan van de prijsverhoging.
3.3 Indien van één of meerdere onderdelen van de reis geen gebruik wordt gemaakt, vindt geen restitutie van de niet-genoten onderdelen plaats.

Artikel 4. Reisdocumenten en reisbescheiden
4.1 Het Boekingskantoor informeert de Deelnemer over het beschikbaar hebben van geldige reisdocumenten, paspoort/visum/toeristenkaart, rijvaardigheid/(internationaal) rijbewijs, reisbevoegdheid, (aanvullende) reis-bagage-ongevallen-ziektekosten-annuleringsverzekering en adviezen over gezondheidszaken. De Deelnemer zal zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie inwinnen en zal tevens zelf controleren of de informatie ten tijde van vertrek nog steeds relevant is.
4.2 Indien de reisdocumenten van de Deelnemer niet in orde zijn of geheel niet aanwezig, zullen alle daardoor veroorzaakte kosten voor rekening van de Deelnemer komen.
4.3 De Deelnemer dient bij vertrek en tijdens de reis in het bezit te zijn van de geldige reisdocumenten.
4.4 De reisbescheiden zullen namens Het Boekingskantoor aan de Deelnemers worden overhandigd.
4.5 Busiwagi is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 5. Wijzigingen
5.1 Een wijziging van de reisovereenkomst, die geen annulering is, kan indien de uitvoerende partij hieraan kan/wil meewerken, geschieden tot uiterlijk 2 dagen voor vertrek. De wijzigingskosten bedragen € 20,- per wijziging (per boeking), vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en indien van toepassing met de meerprijs van de reis.

Artikel 6. Annuleringen
6.1 Het verbreken van de reisovereenkomst door de Deelnemer dient schriftelijk/ per e-mail te geschieden. De datum van de poststempel/mail dient als meldingsdatum van annulering. Bij annulering is iedere Deelnemer, naast eventuele reserveringskosten, de volgende bedragen verschuldigd:
– 10% kosten van de reissom: Bij annulering na boeking tot 4 dagen voor vertrek
– 80% kosten van de reissom: Bij annulering binnen 4 dagen voor vertrek
– 100% kosten van de reissom: Bij het niet op komen dagen van de tour (no show)U kunt uw risico’s afdekken door een annuleringsverzekering af te sluiten.
6.2 Indien een Deelnemer niet deel kan nemen aan een reis kan een andere geschikte persoon zijn plaats innemen op de volgende voorwaarden: – dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners akkoord gaan met de indeplaatsstelling – dat het verzoek uiterlijk 4 dagen voor vertrek wordt ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht – dat de nieuwe Deelnemer voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden – dat van de nieuwe Deelnemer een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het reisprogramma, de door Het Boekingskantoor verstrekte informatie en de reisvoorwaarden.
6.3 De Deelnemer en de voor de Deelnemer indeplaatsgestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Het Boekingskantoor voor betaling van de op het moment van de indeplaatsstelling ten name van de deelnemer openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

Artikel 7. Wijzigingen en annulering door Busiwagi
7.1 Busiwagi behoudt zich het recht voor wijzigingen in het vervoer aan te brengen, wat onder meer kan betreffen de wijziging van de vertrekplaats (binnen redelijke grenzen), van een ander type van het zelfde soort vervoermiddel en van een andere vervoerder, een en ander zonder verhoging van de reissom.
7.2 Busiwagi behoudt zich het recht om de verblijfsaccommodatie te wijzigen met dien verstande dat aan de Deelnemer, zonder verhoging van de reissom, een minimaal gelijkwaardige accommodatie wordt aangeboden.
7.3 Busiwagi behoudt zich het recht om de reis te annuleren wegens onvoldoende deelname. Kennisgeving hiervan zal steeds uiterlijk 7 dagen voor de datum van vertrek plaatsvinden. De gehele reissom wordt door Busiwagi via Het Boekingskantoor aan de Deelnemer gerestitueerd.
7.4 In het geval van gewichtige omstandigheden heeft Busiwagi het recht de reis te annuleren en/of te wijzigen. Onder gewichtige omstandigheden wordt onder andere verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, schaarste, algemene stakingen, annulering van een gepland evenement, annulering van een gepland bezoek, enzovoort.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van Busiwagi
8.1 Busiwagi is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig met de verwachtingen die de Deelnemer op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 8.2 Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de deelnemer op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Busiwagi verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
– De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de deelnemer.
– De tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken.
– De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht dan wel aan een gebeurtenis die de Busiwagi of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de reisovereenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
8.3 Busiwagi is naar gelang van de omstandigheden verplicht de Deelnemer hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de Deelnemer moet worden toegerekend, is Busiwagi tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de Deelnemer. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van Busiwagi, indien de tekortkoming in de nakoming aan hem of aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het tweede lid is toe te rekenen.
8.4 Bij de redelijke verwachting van de Deelnemer dient rekening te worden gehouden met feiten en algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen.
8.5 De correctheid van de uitvoering van de in de reisovereenkomst voorziene diensten van derden is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

Artikel 9. Beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid van Busiwagi
9.1 Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is, kan Busiwagi zich beroepen op een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid die dat verdrag aan een dienstverlener als zodanig toekent of toestaat.
9.2 Busiwagi is niet aansprakelijk voor schade op vergoeding waarvan de Deelnemer aanspraak kan maken uit hoofde van een reis- en annuleringsverzekering.
9.3 Bij aansprakelijkheid van Busiwagi jegens de Deelnemer voor gederfd reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
9.4 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Busiwagi voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de Deelnemer beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de Busiwagi.
9.5 De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Busiwagi gelden ook ten behoeve van werknemers van de Busiwagi en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
9.6 Naast de algemene voorwaarden is het document Vrijwaring van Aansprakelijkheid beschikbaar gesteld aan de deelnemer en zal voor aanvang van iedere tour ter ondertekening worden aangeboden.

Artikel 10. Verplichtingen van de deelnemer
10.1 De Deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Busiwagi ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte Deelnemer. Iedere Deelnemer dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het reisprogramma en de aanwijzingen van de reisleiding.
10.2 Iedere Deelnemer dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
10.3 De Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Busiwagi, c.q. de reisleiding, van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
10.4 De Deelnemer is verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reis- en ongevallen en bagageverzekering. De Deelnemer dient Busiwagi te vrijwaren voor de consequenties en schade, die het gevolg zijn van het feit dat de deelnemer geen adequate reis- en ongevallen en bagageverzekering heeft afgesloten.

Artikel 11. Klachten
11.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op – of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van Busiwagi en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, dient de d onverwijld contact op te nemen met de Busiwagi, opdat deze zo mogelijk een passende oplossing kan bieden.
11.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kan de Deelnemer uiterlijk binnen vier weken na terugkeer de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen. Bij overschrijding van deze termijn wordt de klacht niet in behandeling genomen, tenzij de termijnoverschrijving de Deelnemer niet valt toe te rekenen.

Artikel 12. Surinaams recht
12.1 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Surinaams recht van toepassing.

Artikel 13. Drukfouten
13.1 Busiwagi behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling, drukfouten te herstellen.